AVÍS LEGAL o CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.corredoriafarre.com  (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si Vè. no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

IDENTIFICACIÓ

Titular: Farré & Farré Corredoria d’Assegurances, SL (en endavant, La Corredoria)
Domicili social: Pl. De l’Estació, 4 bis, baixos, CP 08720 de Vilafranca del Penedès
CIF: B59987321
Telèfon: 938.902.830

Correu electrònic: vilafranca@corredoriafarre.com

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització d’aquest lloc web, sense perjudici que la CORREDORIA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització . L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

La CORREDORIA es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’accés al Lloc Web.

A l’efecte de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc Web, bastant per a això que el visiti.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

La CORREDORIA és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions , logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix. Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de LA CORREDORIA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de LA CORREDORIA o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de LA CORREDORIA o, si escau, del titular dels drets corresponents. En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a la CORREDORIA a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual , industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne al prestador per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense restricció de l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a LA CORREDORIA a través de l’adreça de correu electrònic vilafranca@corredoriafarre.com  perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de la responsabilitat exclusiva de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

– Utilitzar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o a l’ordinador d’un tercer;

– Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

– Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;- Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

– Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, a cap servidor de LA CORREDORIA, ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

– Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

– Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de LA CORREDORIA, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

– Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells , o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció per LA CORREDORIA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.En el cas que Vè. trobés alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc Web, preguem que ho posi en coneixement immediat de LA CORREDORIA a través dels diferents mitjans disposats per a això.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB 

LA CORREDORIA no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests. L’usuari reconeix i accepta que la CORREDORIA no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos. Així com de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest llocs web o recursos.

RESPONSABILITATS I GARANTIES 

En conseqüència, LA CORREDORIA no garanteix ni es fa responsable de les següents accions: la continuïtat dels continguts del Lloc Web; l’absència d’errors en aquests continguts; l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; la invulnerabilitat del lloc web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que LA CORREDORIA estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web. No obstant això, LA CORREDORIA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar immediatament a la CORREDORIA perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes. LA CORREDORIA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB 

LA CORREDORIA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació , sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

SPAM

Queda absolutament prohibit l’SPAM, o qualsevol frau o abús en la nostra pàgina web. Aquest tipus d’actituds estan penades per la llei i els propietaris de la WEB remetran aquest tipus d’abusos a les autoritats corresponents.

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. LA CORREDORIA i l’USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilafranca del Penedès per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.

Informació general. Corredoria d’Assegurances.

L’activitat professional de les Corredories d’Assegurances es troba regulada en la Llei 26/2006, de 17 de juliol de mediació d’assegurances privades, garantint així la protecció dels drets dels clients.

Per al seu coneixement i als efectes legalment previstos, li informem que aquesta Corredoria d’Assegurances:

a) És una societat mercantil de nacionalitat espanyola denominada Farré & Farré corredoria d’Assegurances SL” constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de Barcelona, D.César Martín Núñez, el dia 24 de desembre de 1991, amb el número 2747 del seu protocol. Amb domicili social a Plaça de l´estació nº 4 bis baixos de Vilafranca del Penedés (CP 08720) Barcelona, Espanya. Número d’identificació fiscal B59987321. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 0061, tom 21851, full número 28182, inscripció 1ª.

b) Compleix amb tots els requisits establerts en la Llei, estant inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-352, que vostè pot comprovar en la pàgina web de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP)

www.dgsfp.mineco.és/sector/Corredurias.asp

c) Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del disposat en la Llei 26/2006.

d) Compta amb un departament d’atenció al client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, per correu electrònic a info@solventoconsulting.com i per escrit a Servei d’Atenció al Client c. Aragó nº 208 pis 6 porta 5 de 08011 Barcelona. Per a major informació pot dirigir-se a qualsevol empleat de la Corredoria, tot això de conformitat amb el disposat a l’Ordre del Ministeri d’Economia ECO/734/2004 de 11 de març.

e) Té establert el tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el previst en l’art. 5.1. de la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, havent rebut vostè la preceptiva informació que consta en el present escrit.

Informació prèvia. Mediació en assegurances.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades, (i en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances), manifestem que les ofertes efectuades i presentades, base de la pòlissa/es de referència i/o de la/es possible/s modificació/ns, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiu d’assegurances del mateix ram efectuat en diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que millor s’adapta a les necessitats manifestades i la seva tria definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquest tipus d’assegurances.

A conseqüència del que disposa l’article 5g) de la Llei 26/2006, el Prenedor, autoritza a la Corredoria a analitzar les cobertures i a sol·licitar en el seu nom un nou contracte sobre el risc assegurat, en el cas que per qualsevol circumstància, el que es subscrivís fora anul·lat unilateralment per l’Asseguradora, i també autoritzant a la corredoria a realitzar-ho en cas de millora en preu i/o cobertures.

“Farré & Farré Corredoria d’Assegurances, SL” li informa igualment del contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de Contracte d’Assegurances en virtut del qual, les comunicacions de la corredoria a l’asseguradora en el seu nom, tindran els mateixos efectes que si les realitzés vostè (Prenedor de l’assegurança).

Menú